Görevleri


a) Mali işlemleri mevzuatta belirtilen usullere uygun yapmak ve yaptırmak,
b) Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliğine göre muhasebe ve defter kayıtlarını tutmak, tutturmak,
c) Usulüne uygun olarak tahakkuk ettirilen istihkakları sahiplerine ödemek, gelirleri tahsil ettirmek,
ç) Gelir ve gidere ilişkin her türlü belgeleri, defterleri ve makbuzları saklamak,
d) Ayniyat, ambar ve vezne işlerinin usulüne uygun biçimde yürütülmesini sağlamak,
e) Demirbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak,
f) Banka ve kasada bulunan para ve bu mahiyetteki kıymetli evrakın kontrolünü yapmak,
g) İşletmenin bütün alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesini veya ödenmesini sağlamak, bu yönde gerekli takibatı yapmak,
h) Aylık mizanları, izleyen ayın 9 una kadar Maliye ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarına göndermek,
ı) Mali yılın bitimini izleyen iki ay içinde işletmenin envanterini, kesin mizanını ve bilançosunu düzenlemek ve asılları ile birlikte gelir, gider belgelerini Sayıştaya, bilanço ve eklerinin onaylı birer örneğini de aynı süre içinde Maliye ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarına göndermek,
i) Veznedar, ayniyat memuru ve ambar memurlarını, 2489 sayılı Kefalet Kanunu esasları dahilinde kontrol etmek,
j) Sayman mutemetleri ile ita amiri mutemetlerinin hesaplarını kontrol etmek,Yönetmeliğe uymalarını sağlamak,
k) İşletmenin yapacağı sözleşmeleri mali mevzuat bakımından incelemek,
l) İşletmenin bütçesini şubelerden gelen teklifler doğrultusunda Bakanlığa tasdik için sunmak,
m) Muhasebe ile ilgili diğer işleri yapmak.


 

İletişim

Adres :
Ana Bina : Kurtuluş Mahallesi 3846. Sokak No:8
Ek Bina : Ereğlikapı Mah. Ziraat Cad. No:45
Telefon : (382) 217-2207 - (382) 213-1021
Faks : (382) 213-2907
Eposta : info@aksaraytarim.gov.tr

Ulaşım